Jij bent welkom met z’n allen

Welkom bij Viliamare

Mensen die door ernstige trauma’s geconfronteerd worden met DIS vertroosten, verzorgen en begeleiden, en dat in de beschermde setting van een zorgcentrum. Dat is de droom van DIS Zorgcentrum Viliamare. ‘Jij bent welkom met z’n allen’ is haar motto.

Viliamare wordt , indien mogelijk , gevestigd in de prachtige omgeving van Woudrichem. Onze locatie wordt rustig en ruimtelijk gelegen. Daarmee is onze doelgroep afgeschermd van de hectische en dichtbevolkte buitenwereld. Hierdoor zijn er minder triggers die onze doelgroep kunnen ontregelen.
U vindt op deze website alle relevante informatie over het nieuwe DIS Zorgcentrum én over het verschijnsel DIS. Op dit moment is er nog geen geschikte locatie voor het DIS Zorgcentrum Viliamare gevonden. Wanneer Viliamare een geschikt onderkomen heeft gevonden kan de zorg voor cliënten snel gestart worden.

Identiteit

De naam Viliamare is een samensmelting van twee woorden die het karakter van het zorgcentrum goed omschrijven. Vilia is afgeleid van het griekse woord ‘phileo’ en drukt een warme kameraadschap en vriendschap uit. Het latijnse woord amare staat voor een intens gevoel van genegenheid en liefdevolle zorg voor mensen met DIS problematiek. Daarmee krijgt de klankkleur van de naam een zacht en vriendelijk karakter passend bij de zorg en aandacht voor onze doelgroep.
Het Bestuur en de Raad van Toezicht omarmen de unieke benadering van Viliamare jegens mensen met DIS problematiek. Iedereen die voor het zorgcentrum gaat werken moet affiniteit hebben met mensen met DIS en moeten de unieke benadering omarmen. Onze medewerkers zijn daardoor in staat om de rust te herstellen wanneer zich moeilijke situaties voordoen die passen bij de problematiek van onze doelgroep.

Jij bent welkom met z’n allen!

Adresgegevens

 • DIS Zorgcentrum Viliamare

  Correspondentie adres:
  Bloemweg 12
  4286 EJ  Almkerk

  Tel. (06) 53 44 03 63
  Website: www.viliamare.nl
  E-mail: contact@viliamare.nl

Begeleiding aan mensen met DIS

Ons zorgcentrum gaat over een aantal woonstudio’s beschikken waar we begeleiding in de vorm van persoonlijke coaching kunnen bieden. Viliamare gaat onder andere langdurige begeleiding, zowel intramuraal als ambulant aanbieden.

Behandeling van mensen met DIS

In samenwerking met een lokale GGZ-instelling zal psychiatrische behandeling geboden worden door een BIG-geregistreerde GZ- psycholoog of psychiater die verbonden is aan Viliamare.

Dagbesteding voor mensen met DIS

Naast de behandeling en begeleiding zullen onze bewoners ook een gestructureerd dagprogramma volgen om een gezonde dagelijkse structuur te hebben. Daarnaast kan,
rekening houdend met het individuele vermogen van de hulpvrager, passende dagbesteding geboden worden als aanvulling op het gezamenlijke dagprogramma. Ruimte voor aanvullende creatieve activiteiten biedt de hulpvrager de gelegenheid om zich te kunnen uiten.

Ambulante begeleiding

Viliamare biedt zowel intramurale als ambulante zorg. Mensen die zelfstandig kunnen wonen, komen in dat geval regelmatig langs voor een individueel gesprek. Daarbij ligt het accent op de begeleiding en de integratie van deelpersoonlijkheden.

Onze Visie

Het zorgcentrum heeft een unieke benadering van de DIS problematiek. De medische wetenschap kent op dit vlak nog verschillende opvattingen. Als pioniers vindt Viliamare het belangrijk om een nieuwe manier van aanpak te ontwikkelen die past bij wat de doelgroep nodig heeft om tot herstel te komen. Het zorgcentrum begeleidt in feite niet alleen de hoofdpersoon, maar er wordt ook voldoende tijd geïnvesteerd in de alter-ego’s. Deze benadering vraagt dus meer aandacht en geduld van onze medewerkers.

Viliamare hanteert een hulpverleningsmodel dat allereerst een fundament van aanvaarding en liefde heeft. Onvoorwaardelijke aanvaarding van de mens is de basis om therapeutisch handelen te faciliteren. Daarbij is er sprake van veiligheid doordat we voorspelbaar handelen. Onze hulpverlening bevat naast de lichamelijke en psychologische aspecten ook een geestelijke component. Vanuit bijbels perspectief geloven we dat God een grote rol speelt tijdens het herstel van de hulpvrager. Bij mensen met DIS is een extreme scheiding aangebracht in de eenheid van de psyché. De scheppingsorde van God is echter zo sterk dat de mogelijkheid tot herstel beschikbaar blijft. Vanuit die gedachte gelooft Viliamare dat re-integratie mogelijk is voor de hulpvrager. Ook dit aspect heeft Viliamare praktisch uitgewerkt in de hulpverlening. Daarnaast werken we samen met de reguliere GGZ om een deskundige samenhang in de hulpverlening tot stand te brengen.

Onze doelgroep

Viliamare richt zich op mensen die buitengewoon traumatische ervaringen hebben opgedaan in hun vroege jeugd. Daarbij is vaak sprake van veelvuldig seksueel en/of ritueel misbruik, meestal door mensen uit de directe omgeving (bijvoorbeeld de ouders). De traumatische ervaringen zijn voor onze doelgroep te ernstig om alleen te kunnen dragen. Vluchten is onder die omstandigheden niet mogelijk, waardoor onze doelgroep zich distantieert van zichzelf. Een deel van het bewustzijn (de alter) maakt het trauma dan bewust mee, terwijl het andere deel van het bewustzijn (zelf) op veilige afstand blijft. Dit verschijnsel heet dissociatie. Wanneer dit vaker voorkomt, kunnen diverse bewustzijnstoestanden (deelpersoonlijkheden) zich naast elkaar ontwikkelen.

Uitsluitingscriteria

Mensen met verslavingsproblematiek kunnen op het DIS Zorgcentrum niet begeleid worden. Daarnaast is het ook niet mogelijk om mensen te begeleiden die te weinig zelfredzaam zijn.

Doelstelling

Begeleiding bieden aan mensen met DIS door middel van persoonlijke coaching waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke problematiek. Behandeling van mensen met DIS door een samenwerkingsverband met een lokale GGZ-instelling. De behandeling wordt geboden door een BIG-geregistreerde ggz-psycholoog en/of psychiater die verbonden is aan Stichting Viliamare. Dagbesteding bieden aan mensen met DIS in de vorm van een gestructureerd dagprogramma om een gezonde dagelijkse structuur te bieden. Daarbij kan rekening worden gehouden met het individuele  vermogen van een hulpvrager. Ambulante begeleiding bieden aan mensen met DIS die zelfstandig kunnen wonen. Het accent ligt dan op de persoonlijke begeleiding en integratie van deelpersoonlijkheden

Beleidsplan

Het zorgcentrum is een stichting met een bestuur en een raad van toezicht, ondersteund door een cliëntenraad. Het zorgcentrum is voor mensen met een meervoudige persoonlijkheids -of dissociatieve identiteitsstoornis. Het Beleidsplan heeft de titel: “Ieder is welkom met z’n allen”.

Download het beleidsplan onderaan de pagina.

Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare

Bestuur
H.C. Hak en H.N. Schep

BTW-status:
NL 855298911B01

ANBI-status:
DIS Zorgcentrum Viliamare is een ANBI-erkende stichting

Bankrekeningnummer:
NL72 INGB 0007 1306 49

Rechtsvorm:
Stichting met een raad van toezicht
RVT: J.S. van der Bosch en J.H. Witmer

KvK-nummer:
63575973
RSIN-nummer: 
8552.98.911

Oprichtingsdatum:
18-06-2015

Toelichting activiteiten

Algemeen : De stichting is in 2019 – 2020 en 2021 niet actief bezig geweest om een geschikte plaats voor het Zorgcentrum te vinden . Dit door langdurige ziekte van een van de oprichters, die de kar moet trekken , en door de gevolgen van Corona.  De bedoeling is de activiteiten in 2023 weer op te pakken. Aangezien er geen activiteiten waren is de Website ,ten onrechte , tijdelijk opgezegd en in 2021 weer opgestart. Had natuurlijk eerder in orde gemaakt moeten worden . Bij deze de aanvullende gegevens over de afgelopen jaren 2018 t/m 2021

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 • Doelstellingen worden beschreven in de statuten van de stichting in Artikel 2 en in het beleidsplan hoofdstuk 3 ( Zie  Beleidsplan )
 • De afgelopen jaren zijn er nagenoeg geen inkomsten ( zie balansen en staat van baten en lasten) . Bij opstart zal het financieel plan gebaseerd zijn op acht beschermde woonplaatsen in het zorgcentrum en op tien ambulante cliënten per week ( Zie hoofdstuk 10 Beleidsplan )
 • Vermogen wordt beheerd en besteed door Bestuur ( Zie Artikel 6. statuten.)

Het beloningsbeleid.

 • In statuten Art. 3.6 is het beloningsbeleid van statutaire bestuur en beleidsbepalers , bestuur en RvT, geregeld.  Op dit moment zijn er geen medewerkers . Als we medewerkers in dienst nemen worden zij beloond volgens de dan bestaande  GGZ – CAO.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

 • In 2018 is nog actief gezocht naar een geschikte locatie. Daarnaast zijn er verschillende gesprekken met beleidsbepalers en adviseurs geweest om het Beleidsplan  te actualiseren . Deze gespreken zijn begin 2019 i.v.m. corona gestopt.
 • In 2019 , 2020 en 2021 hebben er geen activiteiten plaats gevonden ten gevolge van corona en ziekte beleidsbepalers.

Balans en staat van baten en lasten .

 • Over de jaren 2018 – 2019 – 2020 en 2021 zijn door New Administration b v. Jaarrekeningen opgemaakt .( Zie Jaarrekeningen)
 • Daar er geen medewerkers waren en nagenoeg geen activiteiten zijn er alleen kosten gemaakt voor Zakelijk verkeer en beheer Website.
 • Wel was er tijdelijk een vrijwilliger, kreeg een vrijwilligers uitkering, die de Web site beheerde . Helaas is er met de website het een en ander mis gegaan. Is nu weer hersteld en beschikbaar.

H.C.Hak.    Almkerk , 12 november 2022.

Documenten